Till Pallas Tower

Allmänna villkor

  1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Järngrinden Projektutveckling AB, org.nr 556655-9281, nedan (”Järngrinden”), samt Cernera Fastigheter AB, org.nr 556671-8127, nedan (”Cernera”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Järngrinden och Cernera bestämmer ändamålet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Kontakt:

Järngrinden Projektutveckling AB
BOX 926
501 10 Borås
Telefon: 033 – 722 57 00
E-post: info@jarngrinden.se

Cernera Fastigheter AB
Stora Torget 1
503 30 Borås
Telefon: 033 – 290 190
E-post: info@cernera.se

  1. PERSONUPPGIFTSINSAMLING OCH RÄTTEN ATT AVSTÅ

Järngrinden och Cernera samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med att du anmäler intresse på www.pallastower.se. Du kan alltid välja att avstå från att lämna dessa uppgifter med konsekvensen att du inte kommer att få våra e-postutskick samt inte ha möjligheten att bli kontaktad av våra ombud.

  1. ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH RÄTTEN ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

Järngrinden och Cernera använder dina personuppgifter dels för att göra e-postutskick om Pallas Tower och dels för att lämna information till mäklare och andra samarbetspartners vid exempelvis säljstart och inflyttning.

För att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål måste vi ha stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är det samtycke du lämnar i samband med att du gör en intresseanmälan på hemsidan.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken i vårt nyhetsbrev, ringa oss på telefon 033 – 722 57 00 eller 033 – 290 190 eller skicka e-post till oss på info@jarngrinden.se eller info@cernera.se.

  1. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Järngrinden och Cernera sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke och under förutsättning att det finns ett behov av att behandla uppgifterna.

  1. TILL VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER

För att administrera din intresseanmälan delar vi dina personuppgifter med de mäklare som hjälper oss med försäljningen av våra bostadsprojekt. För att kunna administrera e-postutskick delar vi även dina uppgifter med Mailchimp där uppgifterna sparas. Om det blir aktuellt med ett köp av en bostadsrätt tar de revisionsbyråer som sköter administrationen av bostadsrättsföreningarna samt BRF-styrelser del av dina personuppgifter. Vi delar även med oss av dina uppgifter för att kunna administrera tillvalshantering när det är tillämpligt samt till utvecklare av den app där vi hanterar kontakten med bostadsrättsföreningen. Entreprenören som sköter byggnationen och är inblandad vid tillvalsprocessen tar också del av dina personuppgifter. Samtliga företag ovan måste följa våra krav för personuppgiftsintegritet samt säkerhet, och är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot i annat syfte än vad som beskrivs i denna policy. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

  1. RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

Om du vill anmäla ett klagomål ringer du oss på telefon 033 – 722 57 00 eller 033 – 290 190 eller skicka e-post till oss på info@jarngrinden.se eller info@cernera.se.

  1. ÖVRIGA RÄTTIGHETER RÄTT TILL TILLGÅNG

Du kan få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig genom att beställa ett registerutdrag. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla ditt önskemål ska en motivering lämnas till varför så är fallet.

För att beställa ett registerutdrag kontaktar du oss på telefon 033 – 722 57 00 eller 033 – 290 190 eller skicka e-post till oss på info@jarngrinden.se eller info@cernera.se.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att vi har felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära rättelse. För det fall dina personuppgifter rättas kommer vi även underrätta de företag vi lämnat ut dina personuppgifter till om att rättelse ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Om du vill begära rättelse av dina personuppgifter ringer du oss på telefon 033 – 722 57 00 eller 033 – 290 190 eller skicka e-post till oss på info@jarngrinden.se eller info@cernera.se.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandlingen kan exempelvis begränsas när du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss, när personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas eller när du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling.

För det fall behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi underrätta de företag vi lämnat ut dina personuppgifter till om att denna tillfälliga begränsning ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Om du vill begära begränsning av behandling av dina personuppgifter ringer du oss på telefon 033 – 722 57 00 eller 033 – 290 190 eller skicka e-post till oss på info@jarngrinden.se eller info@cernera.se. Rätten till begäran om begränsning gäller fr.o.m. 25 maj 2018.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet gäller fr.o.m. 25 maj 2018 och endast om det är tekniskt möjligt för oss att tillgodose din begäran.

Om du önskar få dina personuppgifter porterade ringer du oss på telefon 033 – 722 57 00 eller 033 – 290 190 eller skicka e-post till oss på info@jarngrinden.se eller info@cernera.se.

Rätt till radering

Om det inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har återkallat ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna har du rätt att få dina personuppgifter raderade.

Vi kommer att radera dina personuppgifter inom en månad från den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke eller då vi inte längre har något behov av att behandla uppgifterna.

Om personuppgifter raderas kommer vi underrätta de företag vi lämnat ut dina personuppgifter till om att radering ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Om du önskar få dina personuppgifter raderade ringer du oss på telefon 033 – 722 57 00 eller 033 – 290 190 eller skicka e-post till oss på info@jarngrinden.se eller info@cernera.se.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss och skickas till:

Järngrinden Projektutveckling AB 
BOX 926
501 10 Borås

Cernera Fastigheter AB
Stora Torget 1
503 30 Borås